All photographs © Rosina Pencheva

Вirth of Venus, 2018 embroidery on a secondhand jacket 
Embroidery as a stereotypical women’s occupation and a macho biker’s jacket combine and change the power balance in this funny and feminist rendering of Cabanel’s academic classic from 1863.
---------------
Раждането на Венера, 2018, бродирано яке втора ръка 
Бродерията като стереотипно женско занимание и мъжкарското яке за мотоциклет се комбинират и променят баланса на силите в тази хумористична феминистка интерпретация на класическата творба на Кабанел от 1863г.
Nanyo, 2018, shown with Birth of Venus
Nanyo is a character from the Birth of Venus embroidery. His phallic form refers to the concept of “the male gaze”, especially in connection to the role served by the nude in the European oil painting tradition.
--------------
Наньо, 2018, скулптура, показан с Раждането на Венера
Наньо е герой от бродерията Раждането на Венера. Фалическата му форма е препратка към понятието "мъжкият поглед", най-вече във връзка с ролята, изпълнявана от голото женско тяло в традицията на европейската маслена живопис.
Back to Top