Tchotchke, solo show in the office of foryouandyourcustomers, Sofia
Curator Viktoria Draganova
"In Tchotchke Nevena Ekimova is keeping it sweet and silly. Surrounded by supposed "supernerds", she takes the rare opportunity to frolic in her own geekiness and come up with wildly playful ideas, unbounded by any constraints, apparent or implied, of white cube art. After chatting with each member of the office staff about their objects of interest, love and obsession, she steps into their shoes and creates an object that is uniquely theirs - a tchotchke, a talisman, an inevitable amalgamation of actual feedback and her own fantasies about their life. To create a personal and homely environment in the ascetic office space, she draws from childhood nostalgia and meme culture, uses techniques varying from wool felting to Al image curation, and picks the brains of famous minds like Baron Munchhausen and GPT-4.
foryouandyourcustomers, one of the leading international digital technology companies, opened its offices to art years ago - since then it has been an integral part of the company's working environment and philosophy. Nevena Ekimova's exhibition is the 68th at foryouandyourcustomers and the third in a row at the Sofia office."
----------------
Чачки, самостоятелна изложба в офиса на foryouandyourcustomers, София
Куратор Виктория Драганова
Чачки Невена Екимова се придържа към забавното и глупавото. Заобиколена от предполагаеми "супернърдове", тя се възползва от рядката възможност да се забавлява в собствената си маниакалност и да ражда игриви идеи, неограничени от явните или прикрити изисквания на белия куб. След като разговаря с всеки от служителите в офиса за техните интереси, стремежи и увлечения, тя застава на тяхно място и създава предмет, уникален за всеки един от тях - дрънкулка, талисман, неизбежна амалгама от реални отзиви и собствените й фантазии за техния живот. За да създаде лична и уютна среда в аскетичното офис пространство, тя черпи от носталгията по детството и меме културата, използва разнообразни техники - от плъстене на вълна до куриране на изображения с изкуствен интелект, и се допитва до мозъците на известни умове като барон Мюнхаузен и GPT-4.
foryouandyourcustomers, една от водещите международни фирми в сферата на дигиталните технологии, още преди години отваря офисите си за изкуство – оттогава то е интегрална част от работната среда и философия на фирмата. Изложбата на Невена Екимова е 68-та изложба във foryouandyourcustomers и третата подред в офиса на фирмата в София."
Back to Top