Photos: Yana Lozeva

The First Ten Lifetimes or So Usually Suck, 2023, installation
Part 1 of New Ecologies, group project by Swimming Pool, Sofia
"Nevena turns the general theme in the direction of thinking of the human being as an ecosystem, whose stability depends on a number of influences: food and water, stress and sleep, information and communication, entropy of flesh and thought, synthesis of new cells and ideas, social interactions. To this end, she uses the technique of cutwork embroidery – often used in Christian tradition to depict pastoral scenes and sacred objects, mostly in connection with rituals such as baptism and marriage – to create images that do not merely borrow iconographic elements, but seek to create something like a spectral wheel of inner life - an incessant flutter between harmony, hubris, delusion, destruction, apathy, and hope." (show text excerpt)
--------------------
Първите десетина живота обикновено са кофти, 2023, инсталация
Част 1 от Нови Екологии, групов проект на Swimming Pool, София
"Невена обръща общата тема в посока да мислим човешкото същество като екосистема, чиято стабилност зависи от многобройни влияния: храна и вода, стрес и сън, информация и комуникация, ентропия на плътта и мисълта, синтез на нови клетки и идеи, социални взаимодействия. За целта тя използва техниката на рязаната бродерия – често използвана в християнската традиция за изобразяване на пасторални сцени и свещени обекти, най-вече във връзка с ритуали като кръщение и брак – и създава образи, които не взимат единствено назаем иконографски елементи, а търсят да създадат нещо като спектрално колело на вътрешния живот – едно несекващо трептение между хармония, хюбрис, заблуда, разрушение, апатия и надежда." (изложбен текст - откъс)
Back to Top