Solo Exhibition
Museum of Humour & Satire, Gabrovo
23 Feb–30 May 2021

All photographs © Rosina Pencheva

The exhibition offers the visitor a visual-tactile walk through the human psyche translated tо interior. Three installations, dividing the space into sections, represent three key inner states which, though banally common, have the power to shake the foundations of the soul and even restructure our very essence: passion, monotony, loneliness.​​​​​​​
-------------
Изложбата „Три пъти вътрешности“ предлага на посетителя визуално-тактилна разходка из човека като интериор. Трите инсталации, условно разделящи пространството, отговарят на три ключови вътрешни състояния, които, макар и банално общочовешки, имат силата да разклатят основите на душата и да преструктурират същността ни: страст, рутина, самота.
Тур на изложбата, воден от Невена Екимова
She Loves Farewells is dedicated to the climactic emotional state of pleasure and pain caused by the collision with another body. The interior is a scene of a supernatural occurrence, causing the destruction of paradigms and conjuring life forms into existence. Something is forever lost; something completely new is emerging.​​​​​​​
-------------
Тя обича сбогуванията е посветена на състоянието на върхово удоволствие и болка, причинено от сблъсъка с друго тяло. Интериорът е сцена на свръхестествено събитие, чието случване руши парадигми и предизвиква форми на живот. Нещо е безвъзвратно загубено, а нещо несъществуващо тепърва се заражда.
Couloir/Archive is a dark corridor which separates the two daylight installations. The couloir leads the visitor into the silence of the self. Gazing inwards is encouraged, as is filling in the blank space, be it with questions or with answers.
-------------
Кулоар/архив е тъмен коридор, разделящ двете дневни инсталации. Кулоарът въвежда посетителя в тишината на самия себе си. Насърчава се взирането навътре и запълването на празното, било то с въпроси или с отговори.
Wood Wedding presents the life of a young family as a fragmented documentary narrative, using the couple's tiny apartment interior as foundation. A repetitive everyday life, a shaky power balance and countless big and small worries transpire on hard and soft surfaces.​​​​​​​
-------------
Дървена сватба представя живота на младо семейство като фрагментиран документален разказ, ползващ за основа интериора на тесния им панелен апартамент. Повтарящото се ежедневие, балансът на силите и безброй малки и големи грижи изплуват върху твърди и меки повърхности.
The exhibition is supported by: the National Culture Fund of Bulgaria, the Bulgarian Fund for Women, MAK LTD, Express Car service, Coffee Library
-------------
Изложбата е осъществена с подкрепата на: Национален фонд КултураБългарски фонд за жените
МАК ООД, Автосервиз Експрес, Кафе Библиотеката
Back to Top