All photographs © Rosina Pencheva

Wood Wedding, 2020, Credo Bonum Gallery, Sofia, Bulgaria
Everything is fine (with us), group exhibition, curated by Stefka Tsaneva
A wood wedding is the fifth anniversary of a couple’s wedding. The work offers a documentary take on the everyday life of a five-year-old Bulgarian family. The work recreates motives from the power dynamics between the sexes in a relationship shaped by its time and place - Bulgaria between patriarchal tradition and feminism.
This work was realized with financial support from the Bulgarian Fund for Women
-----------------------
Дървена сватба, 2020, галерия Кредо Бонум, София
Всичко (ни) е наред, групова изложба, куратор Стефка Цанева
Дървена сватба се празнува на петата годишнина от сключването на брак. Инсталацията предлага документален поглед върху ежедневието на едно петгодишно българско семейство. Работата пресъздава мотиви от междуполовите отношения в една връзка, обусловена от времето и мястото си – България между патриархалната традиция и феминизма.
Работата е осъществена с финансова подкрепа от Български Фонд за Жените
Back to Top